POLITYKA PRYWATNOŚCI GYMPLANNER.COM

§ 1

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Gymplanner.com którego właścicielem jest DNM Global Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88 / 1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743157, NIP: 7010843465, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25, 50 – 078 Wrocław lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@gymplanner.com.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie komunikacji marketingowej, w szczególności wyrażona za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych wykorzystywanych przez Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgoda może dotyczyć również danych dotyczących zdrowia (przekazanych w ankiecie żywieniowej oraz zdrowotnej), jak również wizerunku (zdjęcia),

2) niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przekazywanie informacji o prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz oferowanych produktach, oferowanie produktów/usług o jak najwyższym standardzie, a także przekazywanie informacji o Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych we wzmiankowanym zakresie mieści się w obrębie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora i jest niezbędne do dostarczania klientom informacji, produktów oraz usług,

3) w przypadku zawarcia umowy – konieczność rzetelnego wykonania zobowiązań z niej wynikających, w tym przekazanie zamówionych produktów/ usług oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów, a także informacji o wprowadzanych nowych rozwiązaniach,

2) przekazywanie informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym,

3) przekazywanie informacji o spotkaniach, promocjach oraz inne związane z prowadzoną przez Administratora działalnością,

4) w przypadku współpracy z danym trenerem - rekomendowanie określonych zachowań zdrowotnych, produktów lub usług,

5) w przypadku zawarcia umowy z Administratorem obejmującej świadczenie usług Państwa dane będą wykorzystywane w celach związanych z rzetelną realizacją takiej umowy, w tym w calach rachunkowych oraz realizacji reklamacji.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w ramach wykonywanych usług (m.in. przedsiębiorcom prowadzącym działalność kurierską) lub odbiorcom, za pośrednictwem których Administrator realizuje działania o charakterze marketingowym lub informacyjnym.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi hostingowe, posiadającemu odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich do przechowywanych danych.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane trenerom/ master trenerom w celu rekomendowania określonych zachowań zdrowotnych, produktów lub usług. Jednocześnie każdy z trenerów/ master trenerów zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Zasad Przetwarzania Danych Osobowych, stanowiących załącznik do niniejszego dokumentu.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Posiadają Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

10. Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1) na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

2) w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem – do czasu upływu terminu w którym Administrator lub Państwo mogą dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, lub do upływu terminu, w którym może zostać wszczęte postępowanie przez organy administracji publicznej w związku z wykonaniem umowy,

3) w związku z prowadzeniem działań marketingowych i informacyjnych – do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz prowadzenia kampanii marketingowych.

§ 2

1. Serwis z którego Państwo korzystają, dostępny pod adresem: www.gymplanner.com (Serwis), nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez Państwa do korzystania z Serwisu i umożliwiają korzystanie z niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)..

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

§ 3

1. Administrator sformułował poszczególne cele w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i podjął działania niezbędne do ich zaistnienia w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie:

1) zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

2) zapewnienie zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami; „ograniczenie celu”);

3) zapewnienie zbierania danych osobowych adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane „minimalizacja danych”);

4) Administrator podejmuje działania, aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a także wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane „prawidłowość”);

5) Administrator podejmuje działania, aby dane osobowe były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane „ograniczenie przechowywania”);

6) Administrator podejmuje działania, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych „integralność i poufność”).

2. Cele wskazane w ust. 1 realizowane są poprzez podejmowanie odpowiednich działań i stosowanie efektywnych zabezpieczeń, które obejmują w szczególności::

1) odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane,

2) stałe podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników/współpracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,

3) zakomunikowanie pracownikom/współpracownikom konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,

4) przydzielanie dostępu do dokumentów, materiałów lub systemów, zawierających dane osobowe, tylko osobom upoważnionym,

5) zabezpieczenie dokumentów, materiałów lub systemów przed utratą lub zniszczeniem zawartych w nich danych osobowych,

6) wdrożenie szczegółowych zasad określających sposób zarządzania uprawnieniami użytkowników i zasadami uwierzytelniania, we wszystkich systemach eksploatowanych u Administratora,

7) przeprowadzanie gruntownych testów w procesie przygotowania nowego oprogramowania,

8) raportowanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji,

9) regularna analiza ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i projektowanie działań minimalizujących potencjalne ryzyka,

10) powierzanie danych osobowych wyłącznie takim podmiotom trzecim, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego dokumentu oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikającej z przetwarzania, Administrator wdrożył - zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania - odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych tak, by spełnić wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Pomoc

Informacje o Gym Planner

  • Czym właściwie jest Gym Planner i dlaczego warto korzystać z serwisu?

    Gym Planner to nowoczesna wyszukiwarka trenerów personalnych, dietetyków i ekspertów fitness. Dzięki niej możesz rozpocząć współpracę z trenerem lub dietetykiem w najbliższej okolicy, a także skontaktować się online z ekspertami z całej Polski. Dzięki Gym Planner znajdziesz klub fitness, będziesz mógł podzielić się swoją opinią oraz chwalić się osiągnięciami!

  • Czym jest Polski Związek Trenerów Personalnych (PZTP)?

    Polski Związek Trenerów Personalnych (PZTP) to organizacja zrzeszająca społeczność trenerów personalnych. PZTP przede wszystkim udziela akredytacji dla instytucji organizujących kursy trenera personalnego na podstawie ustalonych wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej kwalifikacji trenera personalnego według ministerialnych Sektorowych Ram Kwalifikacji. Każdy trener personalny ma prawo do ubiegania się o licencję PZTP poprzez rekomendowane kursy, szkoły czy na kierunku studiów AWF ze specjalizacją trener personalny.

Jak zacząć korzystać z Gym Planner

Ważne funkcjonalności Gym Planner

Bezpieczeństwo moje i mojego konta

Stwórz własną stronę internetową.

Zyskaj możliwość prowadzenia podopiecznych online dzięki wbudowanym funkcjonalnościom narzędzia Gym Planner
Abonament 69 zł / miesiąc*

*Dotyczy pojedynczej transakcji. Twoja karta nie będzie obciążana automatycznie. Twoja strona zostanie aktywowana w ciągu 7 dni roboczych od dokonania płatności.


Stwórz własną stronę internetową

Zmiana hasła Hasło musi składać się z min. 8 znaków oraz zawierać małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne (!@#$%^&*()_+-=<>?)

Twoje zgłoszenie zostało przesłane!

Dziękujemy, przyjęliśmy Twoje zgłoszenie. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą we wskazanym przez Ciebie czasie.

Konto tego podopiecznego nie jest jeszcze aktywne

Ten klient nie uzupełnił swojego profilu i nie wypełnił jeszcze ankiet.
Poinformujemy Cię, gdy jego profil będzie aktywny i będziecie mogli się skontaktować.

Wróć do profilu

Trwa przekierowywanie

Zaczekaj chwilę, właśnie następuje przekierowanie do strony...